"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Гъвкав форуърд

Форуърд с възможност за извършване на частични плащания по изпълнението му в периода до изтичането му.
Финансов продукт, основан на фиксиран валутен курс, съгласувана номинална сума и крайна дата, до която трябва да бъдат изпълнени насрещните задължения, даващ възможност на клиента за частични транзакции до пълното изпълнение на форуърдния ангажимент.

Назад

Характеристики:

  • Гъвкавост при управлението на паричния поток.
  • Минимална номинална стойност по договора - €1,000,000.
  • Възможност за изпълнение по договора до 1 година след датата на сключването му .
  • Минимална стойност за частично изпълнение (open run time execution) по договора – €50,000 и кратни на €50,000 суми.
  • Задължение за пълно изпълнение по договорената номинална сума до датата за изтичане.
  • Гъвкави условия по договора.
  • Сделката позволява нетиране на насрещните парични потоци.

Пример:

Избирайки продукта Гъвкав Форуърд, клиентът се възползва от предимствата на обикновения Форуърд, като в същото време има свобода при избора на време за пълно или частично изпълнение по сделката, което се отразява в малко по-неизгоден фиксиран валутен курс в сравнение с обикновения Форуърд. Клиентът сключва договор по Гъвкав Форуърд с банката (базиран на хипотетичен евро/долар Спот валутен курс от 1.4200)* в рамките на година след сключването на договора да купи долари на стойност €1,500,000* при курс 1.4070*. Клиентът избира пълно или частично изпълнение на договора в зависимост от собствената си ликвидност, като единственото задължение е до датата на падежа, включително, сделката да бъде
изпълнена напълно. Ако на конкретна дата, когато клиентът има нужда да продаде евро, пазарният курс е по-добър, например 1.4130*, той може да ги продаде по пазарния курс. Ако форуърдният курс е по-добър от настоящия пазарен напр. 1.3950*, клиентът продава евро по предварително договорения форуърден курс – 1.4130*.


* Всички посочени лихвени и валутнообменни нива, срокове и премии имат примерен характер и не обвързват Финансова къща Логос-ТМ АД.