"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Форуърдни валутни договори

Форуърден валутен договор - Финансов продукт, с който клиентът сключва договор за покупка/продажба на валута на бъдеща дата по валутен курс, фиксиран в момента на сключване на договора.
Финансов продукт за покупка или продажба на дадена валута, базиран на предварително съгласуван валутен курс, сума и дата в бъдещето. Клиентът поема неотменяем ангажимент за изпълнение на сделката.

Характеристика:

  • Фиксиран бъдещ валутен курс.
  • Прогнозируемост на паричните потоци от сделките в чуждестранни валути чрез фиксиране на бъдещия валутен курс.
  • Гъвкави условия по договора, съобразени с конкретните потребности на клиента.
  • Споразумение относно датата на изпълнение на задължението.
  • Сделката има ограничението да се осъществи единствено и само на предварително договорената дата.

Пример:

Клиент има 3-месечни плащания в размер на $1 000 000, т.е. след 3 месеца ще има нужда да купи долари срещу продажбата на евро. Възможен спад на еврото ще повиши цената на плащанията, тъй като това означава, че ще трябва да купи по-скъпо доларите. Чрез форуърд клиентът фиксира днес курса, по който ще продаде еврото след три месеца, като сделката е неотменима.

Ако настоящият курс евро/долар хипотетично е 1.4100*, форуърдният курс за продажбата на евро след 3 месеца се фиксира на 1.4030*, в зависимост от форуърдните точки (броят базисни точки, които се добавят или изваждат от текущия спот валутен курс, за да се получи форуърдният курс) към момента на сделката и преобладаващите пазарни условия.

Клиентът продава евро срещу долари на 1.4030*, независимо какъв ще бъде валутният курс на датата на падежа. Ако на падежа курсът евро/долар се понижи, например 1.3900*, клиентът ще има положителен резултат. Ако на падежа курсът евро/долар се повиши, например 1.4200*, клиентът ще има отрицателен резултат.


* Всички посочени лихвени и валутнообменни нива, срокове и премии имат примерен характер и не обвързват Финансова къща Логос-ТМ АД.