"Финансова къща Логос-ТМ" АД

Валутна опция

Валутната опция е финансов продукт, даващ правото, но не и задължаващ, на клиента за обмяна на валута (покупка или продажба) на предварително определен валутен курс в даден бъдещ момент.

Това е финансов продукт, гарантиращ валутен курс, при който купувачът има правото, но не и задължението, да закупи (Кол опция) или продаде (Пут опция) валута на фиксиран курс на датата на изтичане на опцията

Характерни черти:

  • Пълно хеджиране.
  • Възможност за активно участие при благоприятно развитие на валутния курс.
  • Заплащане на премия за придобиване на правото. 
  • Гъвкави условия по транзакцията.
  • Опции от европейски тип.

От гледна точка на падежа, опциите се делят на: европейски тип, при които опцията може да се изпълни само на падежа. При американския тип опции правото може да се изпълни по всяко време до падежа на опцията.


Пример:

Плащането на премията дава правото, без да задължава клиента да купи долари и да продаде евро по фиксиран курс на определена бъдеща дата (евро пут/долар кол опция). Опцията изпълнява ролята на гарантиране на валутния курс.
Например, клиент може да купи 3-месечно право да купува долари (евро пут/долар кол опция) на номинална стойност от €1,000,000 и цена на изпълнение /Strike/ 1.4100* срещу заплащане на €20,000* премия.

Ако курсът на еврото се понижи под 1.4100* (напр. 1.4060)* на датата на падежа, клиентът ще избере да използва правото си и да продаде €1,000,000 на 1.4100* в изпълнение на договора.

Ако еврото поскъпне (напр. 1.4210)*, клиентът няма да използва правото си на фиксиран курс от 1.4100* и ще избере да изпълни задълженията си по спот пазарния курс към датата на падежа.

Ако клиентът не се възползва от опцията, тя изтича без никакви последствия за двете страни.


* Всички посочени лихвени и валутнообменни нива, срокове и премии имат примерен характер и не обвързват Финансова къща Логос-ТМ АД